நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் இன்று தங்கத்தின் விலை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

அதன்படி,

• தங்க அவுன்ஸ் – ரூ. 622,333.00

• 1 கிராம் 24 கரட் – ரூ. 21,960.00

• 24 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) – ரூ. 175,650.00

• 1 கிராம் 22 கரட் – ரூ. 20,130.00

• 22 காரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) – ரூ.161,050.00

• 1 கிராம் 21 கரட் – ரூ. 19,220.00

• 21 காரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) – ரூ. 153,750.00

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X