கொவிட் வைரஸ் காரணமாக கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் 20 சதவீதத்தினால் பஸ்; கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டது.

பின்னர், இந்த வருடத்தின் ஜனவரி மாதத்தில் 17.44 சதவீதத்தினாலும், மார்ச் மாதத்தில் 15 சதவீதத்தினாலும், ஏப்ரல் மாதத்தில் 35 சதவீதத்தினாலும் ,மே மாதத்தில் 19.49 சதவீதத்தினாலும் பஸ் பயணக் கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், கடந்த நவம்பர் மாதம் முதல் இதுவரையான காலப்பகுதியில் 90 சதவீதமாக பஸ் பயணக் கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளமை சுட்டிக்காட்டத்தக்கது.

July 1, 2022, 7:11 am

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X