கோப் குழுவின் புதிய தலைவராக ஸ்ரீ லங்கா பொது ஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பேராசிரியர் ரஞ்சித் பண்டார நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  #News24 | #TamilFMOfficialகோப் குழுவின் புதிய தலைவராக ஸ்ரீ லங்கா பொது ஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பேராசிரியர் ரஞ்சித் பண்டார நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X