2023ம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவுத் திட்டம் பாராளுமன்றத்தில் இன்று முன்வைக்கப்பட்டது. சபை முதல்வர் அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்தவினால் சபையில் முன்வைக்கப்பட்டது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X