விவசாய அமைச்சின் செயலாளராக குணதாச சமரசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நியமனம் தொடர்பான விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் சமன் ஏக்கநாயக்கவினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவரது நியமனம் நவம்பர் 08 முதல் அமுலுக்கு வரும்.

November 17, 2022, 4:25 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X